Huishoudelijk reglement

Nadere regels omtrent de inrichting van de vereniging, het bestuur, de commissies en de leden.

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1: Definities
1. De definities en begripsomschrijvingen zoals die voorkomen in de statuten van de vereniging, zijn eveneens van toepassing op dit reglement.
2. Waar in dit reglement gesproken wordt over:
a. “de vereniging”, wordt daarmee bedoeld: de Korfbalvereniging OJC ’98, statutair gevestigd te Berkel-Enschot en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18053020;
b. “het lid”, wordt daarmee bedoeld: de persoon die het lidmaatschap van de vereniging heeft verkregen. Indien het lid minderjarig is, wordt met “het lid” tevens bedoeld diens ouders of wettelijk vertegenwoordigers;
c. “het verenigingsjaar”, wordt daarmee bedoeld: de periode van 1 juli tot en met 30 juni daaraanvolgend. Het boekjaar loopt gelijk met het verenigingsjaar;
d. “activiteiten”, wordt daarmee bedoeld: alle door de vereniging in overeenstemming met de statutaire doelstellingen van de vereniging georganiseerde activiteiten;
e. “het KNKV”, wordt daarmee bedoeld: het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond.
f. “hij”, “hem” of “zijn”, wordt daarmee tevens “zij”, “haar” of “haar” bedoeld.

HOOFDSTUK 2 – LEDEN
Artikel 2: Categorieën van leden
1. De vereniging bestaat uit:
a. Spelende leden, ook wel werkende leden genoemd: zij die deelnemen aan de trainingen en de wedstrijden;
b. Niet-spelende leden, ook wel algemene leden genoemd: zij die slechts deelnemen aan de trainingen en/of andere door OJC ’98 georganiseerde activiteiten.
2. De spelende leden worden naar hun leeftijd onderscheiden in:
a. Senioren: zij die op 1 januari 19 jaar of ouder zijn;
b. Junioren: zij die op 1 januari 15, 16, 17 of 18 jaar zijn;
c. Aspiranten: zij die op 1 januari 11, 12, 13 of 14 jaar zijn;
d. Pupillen: zij die op 1 januari 7, 8, 9 of 10 jaar zijn;
e. Welpen: zij die op 1 januari jonger dan 7 jaar zijn.
3. De niet-spelende leden worden onderscheiden in:
a. Kangoeroes, jonger dan 7 jaar;
b. Trainende leden;
c. Recreanten;
d. Petanquers;
e. Overige algemene leden.

Artikel 3: Ereleden en leden van verdienste
Ereleden en leden van verdienste worden door de Algemene Vergadering benoemd met tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Zij moeten zich jegens de vereniging of jegens de korfbalsport bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Ereleden en leden van verdienste behoeven als zodanig geen contributie te betalen. Zij behouden volledige lidmaatschapsrechten. Zij hebben toegang tot de Algemene Vergadering en hebben daarin stemrecht.

Artikel 4: Erevoorzitters
De Algemene Vergadering kan in zeer bijzondere gevallen de titel van erevoorzitter van de vereniging verlenen. Degene aan wie dit predicaat is verleend, heeft dezelfde rechten als een erelid en tevens toegang tot de bestuursvergaderingen van de vereniging, waarin hij een raadgevende stem heeft.

Artikel 5: Aanvang van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van de vereniging wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, onder opgaaf van naam en voornaam, geboortedatum, woonplaats en adres alsmede telefoonnummer en e-mailadres.
2. De aanmelding van minderjarige personen dient (mede) te zijn ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
3. Bij niet-toelating door het bestuur heeft het aspirant-lid recht van beroep op de Algemene Vergadering, die alsnog tot toelating kan besluiten.
4. Het lidmaatschap start vanaf de aanmeldingsdatum. Vanaf dat moment is het lid verplicht contributie te betalen. De contributie wordt in principe berekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand dat het lid is aangemeld.
5. Nieuw toegelaten leden zijn eenmalig het door de Algemene Vergadering vastgestelde inschrijfgeld verschuldigd.
6. Nieuw toegelaten leden ontvangen op verzoek een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement van de secretaris.

Artikel 6: Duur van het lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor de duur van het verenigingsjaar en telkens stilzwijgende verlengd voor een jaar.

Artikel 7: Einde van het lidmaatschap door opzegging
1. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris, uiterlijk drie maanden voor het einde van het verenigingsjaar.
2. Indien het lid het lidmaatschap van de vereniging opzegt, wordt dit lidmaatschap per einde van het verenigingsjaar beëindigd.
3. Bij een opzegging gedurende het verenigingsjaar of een te late opzegging is het lid nog contributie voor de rest van het verenigingsjaar verschuldigd.
4. Bij langdurige ziekte, verhuizing of onvoorziene omstandigheden van een lid, kan het bestuur, in afwijking van lid 2, de datum van beëindiging van het lidmaatschap anders bepalen dan aan het einde van een verenigingsjaar. Het bestuur kan dan tevens bepalen tot wanneer het lid de contributie aan de vereniging dient te betalen.

Artikel 8: Wijziging van het lidmaatschap
1. Wijzigingen van niet-spelend lid naar spelend lid kunnen gedurende het verenigingsjaar plaatsvinden. De contributie wordt herberekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden.
2. Wijzigingen van spelend lid naar niet-spelend lid kunnen in beginsel niet gedurende het verenigingsjaar plaatsvinden, althans niet zonder dat het lid de contributie behorende bij die van een spelend lid volledig voldoet. Het bestuur kan in individuele gevallen anders beslissen mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 9: Rechten van leden
1. Een lid van de vereniging heeft het recht:
a. gebruik te maken van het terrein, de accommodatie en het materiaal van de vereniging, met inachtneming van de door of namens het bestuur gegeven aanwijzingen;
b. deel te nemen aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, met inachtneming van de door of namens het bestuur gestelde regels en aanwijzingen;
c. uit te komen in door het KNKV georganiseerde competities, mits daarbij aan de door het KNKV  gestelde eisen wordt voldaan en de aan de indeling bij het desbetreffende team verbonden verplichtingen worden nageleefd.
d. deel te nemen aan stemmingen in de Algemene Vergaderingen, met inachtneming van de statuten en de verdere bepalingen van dit reglement;
e. gekozen te worden in alle functies die de vereniging kent, met inachtneming van de statuten en de verdere bepalingen in dit reglement;
f. voorstellen, klachten en wensen schriftelijk bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

Artikel 10: Plichten van leden
1. Een lid van de vereniging is verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering en andere organen van de vereniging na te leven;
b. de belangen van de vereniging en van de korfbalsport niet te schaden;
c. zich behoorlijk te gedragen voor, gedurende en na activiteiten van de vereniging;
d. de verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen;
e. indien hij vijftien jaar of ouder is de algemene vergadering bij te wonen;
f. de door de Algemene Vergadering vastgestelde contributie en eventuele andere door de Algemene Vergadering opgelegde verplichtingen tijdig te voldoen;
2. Een spelend lid van de vereniging is tevens verplicht:
a. zoveel als mogelijk aanwezig te zijn bij trainingen en wedstrijden en zich ingeval van verhindering tijdig af te melden;
b. tijdens wedstrijden een door de vereniging beschikbaar gesteld shirt te dragen. Dit shirt wordt door de vereniging aan het lid in bruikleen gegeven na betaling van een door het bestuur vast te stellen borgbedrag;
c. te beschikken over een witte korte sportbroek (heren) of witte korte sportrok (dames), witte sportsokken en zaal- en veldschoenen en deze te dragen tijdens wedstrijden;
d. de taken als hieronder omschreven te verrichten:
– conform het daarvoor opgestelde vervoersschema het vervoer naar uitwedstrijden te verzorgen, desgewenst tegen gehele of gedeeltelijke vergoeding van de gemaakte reiskosten conform een door de Algemene Vergadering op voordracht van het bestuur vastgestelde regeling;
– conform het daarvoor opgestelde rooster de door het bestuur aangewezen ruimtes van het clubgebouw schoon te maken;
– conform het daarvoor opgestelde rooster te fungeren als zaalwacht;
e. indien hij veertien jaar of ouder is in het bezit te zijn van een spelregelbewijs;
f. indien hij vijftien jaar of ouder is conform het daarvoor opgestelde schema tijdens wedstrijden te fungeren als jeugdwedstrijdleider of scheidsrechter.

HOOFDSTUK 3 – FINANCIELE MIDDELEN
Artikel 11: Contributie
1. Leden zijn gehouden tot het jaarlijks betalen van contributie, die door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur jaarlijks zal worden vastgesteld. Leden worden daartoe in categorieën ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2. De contributie van spelende leden en niet-spelende leden aan wiens lidmaatschap tevens lidmaatschap van het KNKV is verbonden, is opgebouwd uit een verplichte KNKV bijdrage en een verenigingsdeel. De verplichte KNKV bijdrage wordt altijd volledig doorberekend aan het lid.
3. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd met het prijsindexcijfer voor alle huishoudens. Eventuele afwijkende of aanvullende wijzigingen van de contributie worden vastgesteld door de Algemene Vergadering.
4. Ereleden, leden van verdienste en erevoorzitters zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Artikel 12: Betaling contributie
1. Leden zijn gerechtigd de contributie bij vooruitbetaling voor het gehele verenigingsjaar of in termijnen te voldoen.
2. Bij betaling van de volledige seizoenscontributie voor aanvang van het verenigingsjaar ontvangt het lid een korting van vier procent op de contributie.
3. Leden zijn gerechtigd de contributie in termijnen, dat wil zeggen per maand of per kwartaal, te voldoen. Een lid dient dit zelf te regelen door middel van een periodieke overboeking in zijn internetbankierprogramma.
4. Indien een lid geen gebruik maakt van de in lid 2 en lid 3 genoemde mogelijkheden, dient hij de contributie in twee halfjaarlijkse termijnen te voldoen. Het lid ontvangt in zulks geval tweemaal per verenigingsjaar een contributienota van de penningmeester.
5. Bij uitblijven van betaling behoudt de vereniging zich het recht voor om de vordering, na aanmaning, uit handen te geven aan een incassobureau. Daarbij behoudt de vereniging zich het recht voor alle in dit verband gemaakte kosten door te berekenen aan het betreffende lid.

Artikel 13: Kortingsregeling contributie
1. Indien drie of meer personen uit één gezin lid zijn van de vereniging, wordt gezinskorting gegeven op de contributie. Voor de gezinskortingregeling worden per gezin maximaal twee meerderjarige personen gerekend. Alle personen moeten op hetzelfde woonadres staan ingeschreven.
2. De gezinskorting wordt gegeven op de contributie van het gezinslid dat het laagste contributiebedrag is verschuldigd c.q. de gezinsleden die de laagste contributiebedragen zijn verschuldigd. De gezinskorting bedraagt 25 procent korting op het laagste contributiebedrag indien drie personen uit één gezin lid zijn van de vereniging. Indien vier of meer personen uit één gezin lid zijn van de vereniging bedraagt de gezinskorting 50 procent op het laagste contributiebedrag en 25 procent op het een na laagste contributiebedrag.
3. Na ontvangst van volledige betaling van de contributie, zal de gezinskorting zo spoedig mogelijk worden berekend en terugbetaald door de penningmeester.

Artikel 14: Vermindering of ontheffing contributie
1. Leden die door omstandigheden niet bij macht zijn de contributie te voldoen, kunnen schriftelijk bij de penningmeester vermindering of ontheffing daarvan vragen. Het bestuur zal hierover, na onderzoek, een beslissing nemen.
2. Leden die een financiële bijdrage voor sportbeoefening ontvangen van een overheidsinstantie of privaatrechtelijke organisatie of daarvoor in aanmerking komen, zullen door de vereniging in de gelegenheid worden gesteld deze bijdrage te gebruiken om de contributie te voldoen.

HOOFDSTUK 4 – BESTUUR
Artikel 15: Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur verdeelt de overige taken onder haar leden.
2. Een bestuurslid kan meerdere functies bekleden. Slechts de combinatie voorzitter-vicevoorzitter is uitgesloten.

Artikel 16: Rooster van aftreden
Bestuursleden worden benoemd voor een tijdvak van vier jaren. Van het bestuur treedt telkenjare op de jaarlijkse Algemene Vergadering een derde of zo na mogelijk een derde af, volgens een in een bestuursvergadering op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 17: Tussentijdse vacatures
In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip dat het lid in wiens plaats hij zitting nam zou zijn afgetreden.

Artikel 18: Voorzitter
De voorzitter leidt de vergaderingen en houdt toezicht op de gehele organisatie van de vereniging, alsmede op de juiste uitvoering van alle bestuurs- en verenigingsbesluiten.

Artikel 19: Secretaris
De secretaris maakt de notulen van de vergaderingen, voert de correspondentie, tekent namens de vereniging de uitgaande stukken, beheert het archief voor zover het niet op de financiën betrekking heeft en draagt zorg voor de presentielijsten op de Algemene Vergaderingen. De secretaris geeft op de jaarlijkse Algemene Vergadering een kort verslag van de toestand van de vereniging over het afgelopen verenigingsjaar, alsmede van de handelingen van het bestuur hierop betrekking hebbende. De secretaris draagt zorg voor de vaststelling en de verzending van de agenda voor de Algemene Vergaderingen.

Artikel 20: Penningmeester
De penningmeester beheert de financiën, voert de daarmede verband houdende correspondentie en beheert het archief voor zover dit betrekking heeft op de financiën. De penningmeester is verantwoordelijk voor de aan de vereniging toebehorende onder hem berustende geldswaarden, houdt nauwkeurig boek van alle inkosten en uitgaven en is verplicht te allen tijde inzage te verstrekken van de boeken en bescheiden wanneer het bestuur zulks wenselijk acht. Beschikbare gelden worden door de penningmeester belegd op de wijze als in een bestuursvergadering wordt bepaald. De penningmeester brengt op de jaarlijkse Algemene Vergadering verslag uit van zijn financiële beheer van het voorgaande verenigingsjaar, na vooraf rekening en verantwoording in een bestuursvergadering te hebben gedaan. De penningmeester stelt de overeenkomstig artikel 27 van de statuten in de Algemene Vergadering uit de leden benoemde kascontrolecommissie in de gelegenheid zich van haar taak te kwijten en is gehouden de bedoelde commissie alle gewenste inlichtingen te verstrekken. De penningmeester is bevoegd de namens de vereniging uitgaande financiële correspondentie te tekenen.

Artikel 21: Instructiebevoegdheid
1. Het bestuur stelt instructies vast voor:
a. Door het bestuur benoemde commissies;
b. Vrijwilligers van de vereniging;
c. Trainers en coaches;
d. Spelers en aanvoerders.

Artikel 22: Dagelijks bestuur
1. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de voorzitter vervangen door de vicevoorzitter; indien ook deze afwezig is door een ander bestuurslid, daartoe door het bestuur aangewezen.
2. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur besluiten. Zodanig genomen besluiten moeten in de eerstvolgende bestuursvergadering ter kennis van het bestuur worden gebracht en genotuleerd.
3. De bestuursvergadering is gerechtigd een spoedbesluit genomen door het dagelijks bestuur, zo zulks alsdan nog mogelijk is, te wijzigen of te herroepen.

Artikel 23: bestuursvergaderingen
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden:
a. zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht, doch minimaal zes maal per verenigingsjaar;
b. als twee leden wanneer het bestuur uit vijf personen bestaat, respectievelijk drie leden wanneer het bestuur uit meer dan vijf personen bestaat, zulks wensen;
c. tenminste zeven dagen voor de Algemene Vergadering ter regeling van hetgeen in die vergadering behandeld zal worden.
2. In de gevallen bedoeld in lid 1 sub b is de voorzitter gehouden uiterlijk acht dagen nadat hem het verzoek bereikt heeft, een bestuursvergadering te beleggen; bij in gebreke blijven van de voorzitter zijn de betreffende bestuursleden zelf gerechtigd een vergadering bijeen te roepen.

Artikel 24: Besluitvorming in het bestuur
Voor het nemen van een besluit is de aanwezigheid vereist van tenminste de helft van het totale aantal bestuursleden. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen Tenzij enig lid stemming verlangt, kunnen besluiten bij acclamatie worden genomen. Indien stemming plaats heeft, wordt over zaken mondeling gestemd; over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

HOOFDSTUK 5 – COMMISSIES
Artikel 25: Commissies
1. De vereniging kent de volgende commissies en functies:
a. Kascontrolecommissie;
b. (Jeugd) Technische Commissie;
c. Arbitragecommissie;
d. (Jeugd) Activiteiten Commissie;
e. Ledenwervingscommissie;
f. Sponsorcommissie;
g. Vrijwilligerscommissie;
h. Clubhuiscommissie.
2. De vereniging kent de volgende functionarissen:
a. Wedstrijdsecretariaat;
b. Ledenadministratie;
c. Vertrouwenspersoon;
d. Coördinator scheidsrechters;
e. Coördinator materialen;
f. Coördinator onderhoud clubhuis.
3. Door het bestuur of de Algemene Vergadering kunnen incidenteel bijzondere commissies worden ingesteld en coördinatoren of werkgroepen worden aangesteld voor diverse acties en activiteiten.

Artikel 26: Instelling commissies en leden daarvan
1. De samenstelling van de kascontrolecommissie alsmede de benoeming van haar leden en reserveleden geschiedt door de Algemene Vergadering. De samenstelling van alle overige commissies, alsmede de benoeming en eventueel ontslag van haar leden geschiedt door het bestuur. Het bestuur is tevens bevoegd tot benoeming en eventueel ontslag van functionarissen.
2. Het bestuur kan de taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissies en functionarissen in een instructie vastleggen. Deze instructies worden beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.

Artikel 27: Verantwoording commissies
1. Elke commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur en de Algemene Vergadering.
2. Voor alle commissies geldt dat de opdracht ingekaderd is door financiële en inhoudelijke afspraken met het bestuur. Voor bijzondere commissies worden deze bij de instelling van de commissie door het bestuur gedefinieerd.
3. Elke commissie rapporteert ten minste één keer per verenigingsjaar over de inhoud en/of voortgang van zijn werkzaamheden aan het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.

HOOFDSTUK 6 – ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 28: Jaarlijkse Algemene Vergadering
1. Jaarlijks wordt tenminste één Algemene Vergadering gehouden, welke gehouden dient te worden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene vergadering. Deze vergadering kan aangeduid worden met: Jaarlijkse Algemene Vergadering.
2. Het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering is verplicht voor alle leden vanaf vijftien jaar. Bij verhindering dient men zich met opgaaf van redenen minimaal 24 uur voor de vergadering af te melden bij de secretaris.
3. Op deze vergadering worden in ieder geval aan de orde gesteld:
a. vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Vergadering;
b. het jaarverslag van de secretaris;
c. het financieel verslag van de penningmeester;
d. het verslag van de kascontrolecommissie, waarna de Algemene Vergadering decharge kan verlenen van het financieel beheer;
e. bespreking van het beleid van het bestuur;
f. het bedrag van de contributie en het inschrijfgeld;
g. de begroting van het volgend verenigingsjaar;
h. de verkiezing van het bestuur;
i. de verkiezing van de kascontrolecommissie;
j. de samenstelling van bijzondere commissies.

Artikel 29: Buitengewone Algemene Vergaderingen
1. Voorts zullen Algemene Vergaderingen worden belegd:
a. zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht;
b. op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de Algemene Vergadering.
2. In de gevallen bedoeld onder lid 1 sub b is het bestuur gehouden uiterlijk vier weken na binnenkomen van het verzoek een vergadering bijeen te roepen.
3. Bij ingebreke blijven van het bestuur zijn de betreffende leden gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen in welk uitsluitend die zaken behandeld mogen worden, die als redenen tot het bijeenroepen van de vergadering aan het bestuur kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 30: Agenda
1. De agenda van de Algemene Vergadering wordt door de secretaris in overleg met het bestuur vastgesteld en tenminste zeven dagen voor de vergadering aan de leden toegezonden.
2. De agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering dient in ieder geval te bevatten:
a. de notulen van de vorige Algemene Vergadering;
b. het jaarverslag van de secretaris;
c. het financieel verslag van de penningmeester;
d. een ontwerp-begroting van het volgend verenigingsjaar;
e. een voorstel van het bestuur ten aanzien van het bedrag van de contributie en het inschrijfgeld;
f. een opsomming van de vacatures in het bestuur met de eventueel door het bestuur voor elke plaats gestelde kandidaat.
3. Andere punten dan op de agenda vermeld kunnen niet in behandeling komen tijdens de vergadering, tenzij de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur bij meerderheid van stemmen besluit deze alsnog aan de agenda toe te voegen.

Artikel 31: Aankondiging
Het houden van een Algemene Vergadering dient minstens vier weken van tevoren door het bestuur aan de leden kenbaar gemaakt te zijn.

Artikel 32: Stemrecht
1. Alle leden die niet geschorst zijn hebben bij aanwezigheid op een Algemene Vergadering stemrecht. Dit stemrecht is niet overdraagbaar.
2. Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van vijftien jaar nog niet hebben bereikt worden beschouwd als buitengewone leden. Zij kunnen hun stemrecht laten uitoefenen door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
3. Wanneer uit een gezin een kind lid is van de vereniging, mag een van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers een stem uitbrengen. Wanneer uit een gezin meer kinderen lid zijn, dan mag elk van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers een stem uitbrengen.

Artikel 33: Wijze van stemmen
1. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling. Benoeming van personen bij acclamatie is toegestaan.
2. Is bij verkiezing van personen na twee vrije stemmingen geen volstrekte meerderheid verkregen, dan zal herstemming plaats vinden tussen de twee personen die bij de tweede vrije stemming de meest stemmen op zich verenigden. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
3. Stemt het aantal stembriefjes niet overeen met het aantal uitgebrachte stemmen, dan is de stemming ongeldig indien het verschil invloed op het resultaat had kunnen hebben.

HOOFDSTUK 7 – VERENIGINGSORGAAN
Artikel 34: Verenigingsorgaan
Leden ontvangen per e-mail verenigingsnieuws van de vereniging en worden via de website van de vereniging op de hoogte gehouden van actuele informatie. Leden zijn verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de per e-mail en via de website verstrekte informatie.

HOOFDSTUK 8 – DISCIPLINAIRE MAATREGELEN
Artikel 35: Disciplinaire maatregelen
1. Het bestuur kan een lid voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd schorsen indien hij niet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging heeft voldaan, gehandeld heeft in strijd met de statuten, reglementen, besluiten van de vereniging, dan wel zich heeft schuldig gemaakt aan handelingen die strijdig zijn met de belangen van de vereniging.
2. Een schorsing voor onbepaalde tijd dient binnen een maand te leiden tot een voordracht tot royement aan de Algemene Vergadering. Het betrokken lid kan hiertegen binnen een maand na ontvangst van het besluit van het bestuur schriftelijk beroep aantekenen bij de Algemene Vergadering.
3. Het bestuur kan een lid indien daar naar het oordeel van het bestuur aanleiding voor is tevens de navolgende disciplinaire maatregelen opleggen:
a. Berisping;
b. Voor bepaalde of onbepaalde tijd uitsluiten van het deelnemen aan trainingen en wedstrijden;
c. Voor bepaalde of onbepaalde tijd uitsluiten van het bekleden van een bepaalde functie binnen de vereniging;
d. Andere naar het oordeel van het bestuur passende maatregelen.
4. Tegen de oplegging van disciplinaire maatregelen als bedoeld in lid 3 kan het betrokken lid op de eerstvolgende Algemene Vergadering in beroep gaan. Dit beroep dient binnen een termijn van vier weken na dagtekening van de disciplinaire maatregel schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.

Artikel 36: Tuchtrechtelijke sancties
1. Boetes die als gevolg van het niet nakomen van regels door het KNKV worden opgelegd aan de vereniging worden doorbelast aan het lid dat de overtreding heeft begaan.
2. Het bestuur kan naast de straf en boete die is opgelegd door de tuchtcommissie van het KNKV aanvullende sancties conform artikel 37 opleggen.

Artikel 37: Vervanging beschadigde materialen
1. Een lid is aansprakelijk voor door hem aangebrachte schade aan eigendommen van de vereniging dan wel aan goederen die aan de vereniging in bruikleen zijn afgestaan en is gehouden de kosten van vernieuwing of herstel van het beschadigde te betalen.
2. Het bestuur is gerechtigd aanvullende sancties conform artikel 37 op te leggen.

HOOFDSTUK 9 – SLOTBEPALINGEN
Artikel 38: Wijzigingen huishoudelijk reglement
1. Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht op:
a. Voorstel van het bestuur;
b. Voorstel van een stemgerechtigd lid, mits zulk een voorstel door tenminste tien leden is ondertekend en schriftelijk tot het bestuur is gericht.
2. Wijzigingsvoorstellen behoeven om van kracht te worden instemming van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen op de Algemene Vergadering.

Artikel 39: Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur met inachtneming van de statuten en de Nederlandse wet- en regelgeving.

Artikel 40: Raadplegen huishoudelijk reglement en statuten
Leden kunnen een exemplaar van het huishoudelijk reglement en de statuten opvragen bij de secretaris. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn tevens te raadplegen via de website van de vereniging.

Artikel 41: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking met ingang van 6 november 2018. Op dat tijdstip zijn alle voorgaande reglementen vervallen.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van Korfbalvereniging OJC ‘98, gehouden op 5 november 2018.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.