Statuten

Doorlopende tekst van de statuten van de te Tilburg gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KORFBALVERENIGING “ORANJE-WIT/JONG BRABANT”, zoals deze luiden na statutenwijziging bij akte op acht september tweeduizend voor notaris mr. Joannes Antonius Henricus Gerardus van Tuijl te Tilburg verleden.

NAAM
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: “O.J.C. ‘98”.
2. De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging wordt ingeschreven in het Handelsregister dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant.

OPRICHTING
Artikel 2
De vereniging is op twaalf augustus negentienhonderdachtennegentig te Tilburg opgericht.

ZETEL
Artikel 3
De vereniging is gevestigd te TILBURG.

DUUR
Artikel 4
1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van een juli tot en met dertig juni daaropvolgend.

DOEL
Artikel 5
1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de korfbalsport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de korfbalsport de ontwikkeling, vorming en recreatie van de leden bevorderen.
2. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van de beroepskorfbalsport.

Artikel 6
1. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. aangesloten te zijn bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (hierna ook te noemen: KNKV) en deel te nemen aan de door het verbond te houden competities;
b. wedstrijden te houden;
c. deel te nemen aan toernooien;
d. trainingen voor de leden te verzorgen;
e. aan activiteiten en evenementen op het gebied van de korfbalsport deel te nemen of deze zelf te organiseren;
f. organiseren van of deelname aan recreatieve activiteiten.

LEDEN EN DONATEURS
Artikel 7
De vereniging bestaat uit leden en donateurs.

LEDEN VAN DE VERENIGING
Artikel 8
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die in het verenigingsregister zijn opgenomen. Het bestuur houdt een verenigingsregister bij waarin de namen en adressen, alsmede de verder van belang zijnde gegevens van die leden zijn opgenomen.
2. Personen die de korfbalsport als beroep uitoefenen kunnen geen lid van de vereniging zijn.

Artikel 9
1. De leden worden onderscheiden in gewone leden, buitengewone leden, ereleden en leden van verdienste.
2. Gewone leden zijn zij die op de eerste juli van het desbetreffende jaar de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt.
3. Buitengewone leden zijn zij die op de eerste juli van het desbetreffende jaar de leeftijd van vijftien jaar nog niet hebben bereikt.
4. Ereleden en leden van verdienste zijn zij die wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging door de algemene vergadering met tenminste twee/derde deel van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn verkozen. Ereleden en leden van verdienste behouden volledige lidmaatschapsrechten.

TOELATING VAN LEDEN
Artikel 10
1. Wie lid van de vereniging wenst te worden meldt dit schriftelijk aan bij het bestuur.
2. Het bestuur beslist over de toelating van leden.
3. Bij niet-toelating kan het aspirant-lid beroep aantekenen bij de algemene vergadering. Op de door het bestuur uit te roepen vergadering kan alsnog met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen tot toelating worden besloten. Tegen deze beslissing staat geen beroep open.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 11
1. Het lidmaatschap eindigt
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging van het lid;
c. door royement.
2. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk door het lid bij de secretaris van het bestuur te geschieden. Een opzegging door een buitengewoon lid kan uitsluitend door zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger worden gedaan. Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar waarbij een opzeggingstermijn van ten minste een maand in acht dient te worden genomen. Het bestuur kan instemmen met een andere opzeggingstermijn indien niet redelijkerwijs kan worden gevergd dat het lidmaatschap wordt gecontinueerd. Een opzegging in strijd met de in dit lid bepaalde termijn doet het lidmaatschap met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen pas eindigen met ingang van het verenigingsjaar volgend op dat waarvoor was opgezegd. De jaarlijkse contributie blijft verschuldigd tenzij het bestuur anders beslist.
3. Een lid kan binnen een maand nadat een besluit is bekend gemaakt waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard zijn lidmaatschap opzeggen. Van deze mogelijkheid tot opzegging is uitgesloten een door de algemene vergadering goedgekeurde verhoging van de contributie of andere financiële verplichtingen. Voorts kan een lid met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap opzeggen binnen een maand nadat hem is medegedeeld dat de vereniging in een andere rechtsvorm is omgezet of gefuseerd is.
4. Het bestuur kan een lid schorsen indien hij niet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging heeft voldaan, gehandeld heeft in strijd met de statuten, reglementen, besluiten van de vereniging, dan wel zich heeft schuldig gemaakt aan handelingen die strijdig zijn met de belangen van de vereniging.
a. Schorsing kan geschieden voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Een schorsing voor onbepaalde tijd dient binnen een maand te leiden tot een voordracht tot royement aan de algemene vergadering. Indien binnen deze termijn geen voordracht heeft plaatsgevonden wordt de schorsing opgeheven.
b. Een geschorst lid kan binnen een maand na ontvangst van het besluit van het bestuur beroep aantekenen bij de algemene vergadering. Hij heeft het recht de vergadering waarin over zijn beroep wordt besloten te bezoeken en aldaar het woord te voeren. Hij wordt zo spoedig mogelijk nadat de vergadering over zijn beroep heeft besloten schriftelijk en met redenen omkleed van het besluit op de hoogte gesteld.

RECHTEN VAN DE LEDEN
Artikel 12
Elk lid heeft de volgende rechten:
a. Gebruik te maken van het terrein, de accommodatie en het materiaal van de vereniging. Daarbij dienen de door of namens het bestuur gegeven aanwijzingen in acht genomen te worden;
b. te worden ingedeeld in een in de competitie uitkomende ploeg, mits daarbij aan de door de KNKV gestelde eisen wordt voldaan en de aan de indeling bij het desbetreffende team verbonden verplichtingen worden nageleefd. De indeling zal geschieden naar speelsterkte of, op verzoek van de betrokken speler, in een lager team;
c. deel te nemen aan toernooien en vriendschappelijke wedstrijden;
d. aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten deel te nemen.

ACTIEF EN PASSIEF STEMRECHT
Artikel 13
1. Slechts gewone leden, ereleden en leden van verdienste hebben stemrecht.
2. De buitengewone leden kunnen hun stemrecht door de wettelijk vertegenwoordiger laten uitoefenen.
3. Het actieve stemrecht kan niet aan een ander lid worden overgedragen en kan slechts worden uitgeoefend enkel en alleen bij aanwezigheid op een vergadering. Elk lid heeft een stem.
4. Elk lid heeft het recht verkozen te worden in alle functies die de vereniging kent met dien verstande dat bestuursleden meerderjarig dienen te zijn.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 14
1. Elk lid heeft onder meer de navolgende verplichtingen:
a. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering en van andere organen van de vereniging na te leven;
b. de belangen van de vereniging en van de korfbalsport niet te schaden;
c. de verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen;
d. indien hij vijftien jaar of ouder is de algemene vergadering bij te wonen.
2. Voorzover deze verplichtingen niet in de statuten en de reglementen zijn neergelegd kunnen deze slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene vergadering worden opgelegd.

DONATEURS VAN DE VERENIGING
Artikel 15
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging jaarlijks te ondersteunen met een financiële bijdrage.

FINANCIELE MIDDELEN
Artikel 16
1. De financiële middelen van de vereniging bestaan uit contributies, entreegelden, donaties, sponsorbijdragen en andere inkomsten.
2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen contributie.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de contributie te verlenen.
4. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de jaarlijkse contributie.

HET BESTUUR
Artikel 17
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen.
2. Van het bestuur maken in ieder geval deel uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Artikel 18
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het ziet tevens toe op de naleving en uitvoering van de statuten en huishoudelijk reglement.
2. Het bestuur is bevoegd delen van taken te laten uitoefenen door commissies die door de algemene vergadering worden benoemd. De taken en samenstelling van deze commissies worden in het huishoudelijk reglement uitgewerkt.

Artikel 19
1. Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de gewone leden, de ereleden en leden van verdienste gekozen.
2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt na kandidaatstelling.
3. Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd:
a. het bestuur: de kandidaatstelling wordt bij de oproeping van de ledenvergadering aangekondigd.
b. vijf of meer stemgerechtigde leden: de kandidaatstelling dient uiterlijk vierentwintig uur voor het aanvangstijdstip te zijn aangemeld.
4. Kandidaatstelling staande de vergadering is eveneens mogelijk, doch uitsluitend na goedkeuring hiervan door tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 20
1. Het bestuur treedt af op de jaarlijkse algemene vergadering volgens een jaarlijks vast te stellen rooster. De bestuursleden zijn direct herkiesbaar.
2. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, dan kan het bestuur een nieuwe kandidaat stellen door publicatie daarvan in het verenigingsorgaan. Indien binnen vier weken na deze publicatie geen tegenkandidaat bij het bestuur is aangemeld, wordt de door het bestuur voorgedragen kandidaat geacht te zijn verkozen.
Het stellen van een tegenkandidaat dient door ten minste vijf stemgerechtigde leden te worden ondersteund. Het bestuur is verplicht binnen vier weken na de kandidaatstelling een algemene vergadering uit te schrijven, waarop een stemming voor de vacature binnen het bestuur zal plaats vinden.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
4. De algemene vergadering is bevoegd een bestuurslid tijdelijk te schorsen of te ontslaan. Daartoe wordt door ten minste tien stemgerechtigde leden een vergadering uitgeschreven waarop over de schorsing of het ontslag wordt gestemd. Een besluit tot schorsing of ontslag behoeft de steun van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. De algemene vergadering besluit over de duur van de schorsing. Indien niet binnen deze termijn door de algemene vergadering is besloten het desbetreffende bestuurslid te ontslaan, wordt de opgelegde schorsing na de door de algemene vergadering opgestelde termijn opgeheven.

Artikel 21
De vereniging wordt – behoudens het hierna in artikel 23 lid 5 bepaalde – in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Het optreden in rechte, waaronder het voeren van gerechtelijke en arbitrale procedures behoeft de goedkeuring van ten minste twee/derde van de op de algemene vergadering uitgebrachte stemmen, tenzij rechtsmaatregelen dienen te worden getroffen die geen uitstel dulden.

Artikel 22
Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht op een zo kort mogelijke termijn een algemene vergadering uit te schrijven, waarin de vervulling van de ontstane vacature(s) aan de orde komt.

Artikel 23
1. Het bestuur is gerechtigd tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich door tot zekerheidstelling voor een ander verbindt.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet of een lening wordt verstrekt.
3. De in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde overeenkomsten behoeven vooraf de goedkeuring van ten minste twee/derde van de op de algemene vergadering uitgebrachte stemmen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag door de algemene vergadering vast te stellen te boven gaande.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en artikel 21 wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a. hetzij het bestuur;
b. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden;
c. hetzij door een van de leden daartoe schriftelijk gemachtigd door het dagelijks bestuur.

Artikel 24
Het bestuur is verplicht alle leden van het bestuur en de getroffen regeling voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid in te schrijven in het Handelsregister dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 25
1. Het bestuur brengt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een jaarverslag uit aan de algemene vergadering over de gang van zaken binnen de vereniging alsmede het door het bestuur gevoerde beleid.
2. Indien na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn nog geen algemene vergadering is gehouden, kan ieder lid van de vereniging van het bestuur vorderen dat het deze verplichting nakomt.

Artikel 26
1. Het bestuur legt op de jaarlijkse algemene vergadering de balans en staat van baten en lasten ter goedkeuring voor aan de leden. Deze stukken dienen door alle bestuursleden te worden ondertekend. Het in artikel 25 gestelde is van dienovereenkomstige toepassing.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen bij de houden dat daarin te allen tijde haar rechten en plichten kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde bescheiden tien jaar te bewaren.

Artikel 27
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden de kascontrolecommissie die uit tenminste twee leden bestaat. De leden van deze commissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur.
2. De kascontrolecommissie onderzoekt de in artikel 26 genoemde bescheiden en brengt over haar bevindingen verslag uit aan de jaarlijkse algemene vergadering. Op basis daarvan verleent de algemene vergadering decharge aan de penningmeester.
3. De kascontrolecommissie verricht haar onderzoek zo vaak als zij nodig oordeelt doch in ieder geval aan het einde van het verenigingsjaar en bij tussentijds aftreden van de penningmeester.
4. Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie alle door deze commissie gewenste inlichtingen te verstrekken, haar desgewenst de kas te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

Artikel 28
Het bestuur legt aan de algemene vergadering ter goedkeuring de ontwerp-begroting voor het volgende verenigingsjaar voor.

DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 29
1. Aan de algemene vergadering komen binnen de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. De vergadering is het hoogst beleidsbepalende orgaan binnen de vereniging.
2. Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een jaarlijkse algemene vergadering gehouden.
3. De datum voor deze vergadering wordt tenminste vier weken van te voren in het verenigingsorgaan aangekondigd. De agenda en de op de vergadering te bespreken stukken worden ten minste een week van te voren gepubliceerd.
4. Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering komen onder meer aan de orde:
a. de vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 25 en 26, alsmede het verslag van de in artikel 27 genoemde kascontrolecommissie;
c. de verkiezing van het bestuur, de kascontrolecommissie en de andere commissies;
d. contributie- en andere voorstellen van het bestuur of leden, mits aangekondigd in de agenda voor de algemene vergadering.
5. Andere algemene vergaderingen dan de in lid 2 bedoelde jaarlijkse worden gehouden zo dikwijls als het bestuur of de algemene vergadering dit noodzakelijk acht.
6. Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden een algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na het gedane verzoek. Indien door het bestuur niet binnen twee weken na dit gedane verzoek een ledenvergadering wordt uitgeschreven kunnen de betrokken leden zelf via het verenigingsorgaan een algemene ledenvergadering bijeen roepen.

Artikel 30
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, buitengewone leden en hun wettelijke vertegenwoordigers en donateurs.
2. Over toelating van andere personen dan hierboven in lid 1 bedoeld beslist de algemene vergadering.
3. Ieder niet geschorst stemgerechtigd lid heeft een stem.
4. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem niet door een daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.

Artikel 31
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Zo nodig treedt een van de andere bestuursleden als voorzitter op.
2. Van het besprokene tijdens de algemene vergadering worden door de secretaris van het bestuur of, bij diens afwezigheid een ander door de voorzitter aan te wijzen persoon, notulen gemaakt.

GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 32
1. Een algemene vergadering is slechts geldig indien ten minste negentien van de stemgerechtigde leden bij de opening van de vergadering aanwezig is.
2. Indien een algemene vergadering wegens onvoldoende opkomst niet doorgaat wordt door het bestuur binnen een week een nieuwe vergadering uitgeschreven. Tussen de twee vergaderingen dienen tenminste twee weken te liggen.
3. De tweede algemene vergadering is in ieder geval rechtsgeldig indien daarop geen andere punten worden behandeld dan voor de oorspronkelijke vergadering waren geagendeerd.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 33
1. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.
2. Voorzover de statuten of wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
3. Een twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen is, naast het elders in deze statuten bepaalde vereist voor:
a. het benoemen van een erelid of lid van verdienste;
b. het wijzigen van de statuten;
c. het wijzigen van het doel van de vereniging, zoals omschreven in artikel 5 lid 1;
d. het opheffen van de vereniging en het fuseren van de vereniging met andere verenigingen.
4. Als ongeldig uitgebrachte stemmen worden bij stemmingen over personen aangemerkt stemmen die:
a. ondertekend zijn;
b. onleesbaar zijn;
c. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
d. de naam bevatten van een persoon die zich niet verkiesbaar heeft gesteld;
e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een persoon bevatten;
f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Ingeval er bij een vacature sprake is van een enkelvoudige kandidaatstelling wordt de voorgedragen kandidaat geacht te zijn gekozen.
7. Aan een enkelvoudige kandidaatstelling kan het bindende karakter worden ontnomen door ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. In dat geval is de vergadering vrij in haar keuze.
8. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet zijnde de verkiezing van personen, dan is het verworpen. Indien bij een verkiezing de stemmen staken, dan vindt herstemming plaats tot een van de kandidaten de vereiste meerderheid heeft verworven.
9. Bij een schriftelijke stemming wordt door de voorzitter een stembureau aangewezen bestaande uit drie personen. Het stembureau beslist over de geldigheid van de uitgebrachte stemmen.
10. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen is bindend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover er niet schriftelijk over gestemd is.
11. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 10 bedoelde oordeel de juistheid daarvan door de meerderheid van de stemgerechtigde leden betwist dan vindt schriftelijke herstemming plaats. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde rechtskracht als een besluit van de algemene vergadering.

KANDIDAATSTELLING VOOR BESTUURS- EN COMMISSIEFUNCTIES
Artikel 34
1. Het bestuur doet voordracht voor vacatures binnen het bestuur en de commissies. De voorgedragen kandidaten worden vermeld in de uitnodiging voor de algemene vergadering.
2. Uiterlijk vierentwintig uur voor de aanvang van de algemene vergadering kunnen zich tegenkandidaten bij het bestuur aanmelden. Deze dienen gesteund te worden door ten minste vijf stemgerechtigde leden. De kandidaatstelling dient schriftelijk plaats te vinden en vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij een eventuele verkiezing zal aanvaarden.
3. Indien blijkt dat niet voor alle openstaande vacatures kandidaten beschikbaar zijn, kunnen zich tijdens de algemene vergadering nog kandidaten aanmelden. Zo nodig kan het bestuur met instemming van de meerderheid van de algemene vergadering na de vergadering nog trachten de resterende vacatures te vervullen.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 35
1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van de statuten wordt voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Indien een voorstel tot statutenwijziging door het bestuur wordt gedaan wordt dit in overeenstemming met artikel 29 gepubliceerd tezamen met de agenda voor de algemene vergadering.
3. Een voorstel tot statutenwijziging kan eveneens door een stemgerechtigd lid van de vereniging worden ingediend. Publicatie daarvan geschiedt op dezelfde wijze als hierboven in lid 2 is weergegeven.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de instemming van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien echter bij de aanvang van de vergadering niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede algemene vergadering gehouden. Over het tijdens de eerste algemene vergadering gedane voorstel kan dan ongeacht het aanwezige aantal stemgerechtigde leden worden besloten. Het voorstel is aangenomen indien de door – ten minste twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen daaraan goedkeuring is gehecht.
5. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het ondertekenen van de notariële akte zijn de voorzitter en de secretaris bevoegd. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen bij het in artikel 1 bedoelde Handelsregister.

ONTBINDING VAN DE VERENIGING
Artikel 36
1. De vereniging is ontbonden indien tenminste twee/derde der aanwezige stemgerechtigde leden in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering daartoe besluiten. Het bepaalde in lid 4 van artikel 35 is van overeenkomstige toepassing.
2. Bij ontbinding van de vereniging zal de vereffening geschieden door een of meer door de algemene vergadering aangewezen vereffenaars.
3. Door de vereffenaar(s) wordt aan de algemene vergadering gerapporteerd omtrent de financiële situatie van de in ontbinding zijnde vereniging.
4. De algemene vergadering besluit wat er met een eventueel batig saldo dient te geschieden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 37
1. In het huishoudelijk reglement van de vereniging worden de verdere regels omtrent de inrichting van de vereniging, het bestuur, de commissies en de leden vastgelegd.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet en statuten.

Artikel 38
1. In het huishoudelijk reglement van de vereniging kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van het huishoudelijk reglement wordt voorgesteld.
2. Indien een voorstel tot reglementswijziging door het bestuur wordt gedaan wordt dit in overeenstemming met artikel 29 van de statuten gepubliceerd tezamen met de agenda voor de algemene vergadering.
3. Een voorstel tot reglementswijziging kan eveneens door een stemgerechtigd lid van de vereniging worden ingediend. Publicatie daarvan geschiedt op dezelfde wijze als in lid 2 is weergegeven.
4. Een besluit tot reglementswijziging behoeft de instemming van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste een/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien niet het vereiste stemgerechtigde leden aanwezig is, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede algemene vergadering gehouden. Over het tijdens de eerste vergadering gedane voorstel kan dan ongeacht het aanwezige aantal stemgerechtigde leden worden besloten.
Het voorstel is aangenomen indien ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen daaraan hun goedkeuring hechten.
5. Het voorstel tot reglementswijziging bevat eveneens een ingangsdatum.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.